Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme asiakkaidemme sekä muiden kanssamme asioivien henkilöiden tietoja.

1. Rekisterinpitäjät

Lukkokeskus Konserni Oy
Malmin asematie 1, 00700 Helsinki

Helsingin Lukkokeskus Oy
Malmin asematie 1, 00700 Helsinki

Lukkokeskus Lahti Oy
Vesijärvenkatu 48, 15140 Lahti

Lukkokeskus Joensuu Oy
Muuntamontie 2, 80100 Joensuu

Lukkokeskus Vaasa Oy
Kiilletie 1, 65300 Vaasa

Lukkokeskus Oulu Oy
Kempeleentie 9, 90400 Oulu

Keskitetty yhteyspiste tietosuojaa koskevissa asioissa:
asiakaspalvelu@lukkokekus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Lukkokeskus Konserni Oy toimii verkkosivuston rekisterinpitäjänä. Muiden käsittelyn tarkoitusten osalta Lukkokeskus Konsernin yritykset toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Käsittelemme henkilötietoja:

 • turvasuojauspalveluiden toimittamiseksi,
 • muiden lukitus- ja turvallisuuspalveluiden sekä -tuotteiden toimittamiseksi,
 • avainhallintapalveluiden toimittamiseksi,
 • turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi kameravalvonnan avulla,
  konsernin hallinnon toteuttamiseksi,
 • palveluidemme, kuten verkkosivustomme, kehittämiseksi sekä
 • suoramarkkinoinnin tarkoituksia varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista (73 §),
 • sopimuksen toteuttamiseen tai sen valmisteluun rekisteröidyn pyynnöstä,
 • oikeutettuun etuun tuottaa palveluita,
 • oikeutettuun etuun varmistaa turvallisuutta ja suojata omaisuutta,
 • oikeutettuun etuun siirtää henkilötietoja hallinnollisista syistä konsernin sisällä,
 • oikeutettuun etuun kehittää palveluitamme tai
 • rekisteröidyn suostumukseen.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme asiakkaidemme sekä asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja. Lisäksi käsittelemme verkkosivustollamme vierailijoiden tietoja sekä toimipisteissämme asioivien tietoja (kameravalvonta).

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • yksilöintitiedot (nimi)
 • yhteystiedot
 • asiakkaan yhteyshenkilön tiedot
 • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden toimittamisesta
 • tiedot verkkosivuston käytöstä sekä käyttäjän päätelaitteesta
 • kameravalvonta-aineistoa

Varmistamme tarvittaessa henkilöllisyytesi henkilötodistuksen perusteella.

Turvasuojauspalveluiden sekä muiden lukitus- ja turvallisuuspalveluiden toimittaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista, tai muuten palveluita ei voida toimittaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • toimeksiantajan nimi,
 • toimeksiantajan osoite sekä
 • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden toimittamisesta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lukkokekus.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi tietyin edellytyksin vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvollisuus tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään,
 • yritykseltä tai muulta asiakkaalta, joka ilmoittaa rekisteröidyn yhteyshenkilöksi tai
 • avainhallintapalvelun tilaajalta, kuten taloyhtiöltä.

6. Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilötietoja:

 • pääsääntöisesti 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä,
 • kameravalvonnan osalta korkeintaan yhden kuukauden ja
 • muissa tapauksissa vain sen ajan, joka on tarpeen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Henkilötietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja aikoja pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietoja voidaan myös siirtää konsernin sisällä palveluiden ja hallinnon toteuttamiseksi.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • asiakashallintajärjestelmän toimittajat sekä
 • verkkopalveluiden toimittajat.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.